Szakterületek

 • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződéskészítés:
  • Ingatlan adásvételi szerződés készítése, tanácsadás, földhivatali képviselet
  • Ajándékozási szerződés, tartási szerződés készítése
  • Bérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés készítése lakás és egyéb helyiség ingatlanra
  • Társasház alapítása, módosítása, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend készítése
  • Ráépítési szerződés készítése, telekalakítási, szolgalmi jogot alapító szerződés készítése
  • Szerződés készítése közös tulajdonú ingatlan használati megosztásáról
 • Általános Szerződési Feltételek, Adatkezelési Szabályzat készítése saját honlapot  illetve webáruházat működtető ügyfelek részére
 • Jogi személyek ügyeinek ellátása és képviselete havi átalánydíjas megbízásos jogviszonyban
 • Társasházak, lakásszövetkezetek jogi ügyeinek teljes körű intézése
 • Civil Szervezetek ( egyesületek, alapítványok ) alapításában, módosításában, megszüntetésében közreműködés
 • Jogi tanácsadás
 • Családjog:
  • Bontóperes ügyekben képviselet, házassági vagyonjogi perek ellátása
  • Házassági vagyonjogi szerződések készítése
  • Szülői felügyelettel, gyermektartásdíjjal, kapcsolattartással összefüggő ügyekben képviselet ellátása
  • Gyámhatósági eljárásban képviselet
 • Polgári peres ügyekben képviselet ellátása:
  • Birtokháborítási, ingatlanok közös tulajdonával, tulajdonközösségének megszüntetésével kapcsolatos perekben képviselet ellátása
  • Tulajdoni perek
  • Gazdasági peres ügyek ellátása
  • Fizetési meghagyásos eljárások MOKK előtt
  • Szerződésből fakadó jogviták ( szavatosság, kártérítés szerződésszegés esetén, követelés érvényesítése )
  • Fellebbviteli ügyek ellátása
  • Banki kölcsönszerződések érvényességével, létre nem jöttével, tisztességtelenségével kapcsolatos peres ügyek vitele
 • Munkajog
  • Munkaügyi perekben képviselet
  • Munkaszerződés, Munkajogi Tájékoztató készítése
  • Felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés körében okiratok készítése
  • Munkaszerződéshez kapcsolódó megállapodások, titoktartási nyilatkozat, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződés készítése
 • Öröklési jog:
  • Végrendelet készítése
  • Lemondás várt öröklésről
  • Rendelkezés várt öröklésről
  • Öröklési szerződés készítése
  • Képviselet hagyatéki eljárásban